Handelns epoker och årtal

Handelns epoker och årtal2023-10-20T06:52:48+00:00

Handeln har varit starkt sammanflätad med uppbyggandet av alla civilisationer. Även innan människor började korsa världshaven kunde de få tag på varor som genom byteshandel sökt sin väg över kontinenterna. Här kan du läsa om handelns utveckling i Skandinavien, från kopparimport för 5 000 år sedan fram till i dag.

Myntrevolutionen

En av de viktigaste historiska revolutionerna inom handeln är införandet av mynten. Genom vikingarna fördes stora mängder mynt till Skandinavien. Men någon penningekonomi förekom inte i Skandinavien vid [...]

Hansan

Under 1100- och 1200-talen blev Nordtyskland en av Europas ledande ekonomiska regioner och de viktigaste handelsstäderna bildade Hanseförbundet. Hansans makt grundades dels på en högt utvecklad kompetens i [...]

Vikingatiden

Under vikingatiden (år 800-1050) kom de skandinaviska folken för första gången att påverka europeisk politik och ekonomi. Vikingatågen hade karaktären av krigståg, kolonisation eller handelsresor, beroende på vart [...]

Handelsreformen 1765

Under frihetstiden dominerades det politiska livet av två riksdagspartier, hattarna och mössorna. Hattpartiet, som behärskades av de stora köpmännen och industriidkarna, hade sedan slutet av 1730-talet den politiska [...]

Frihandelsavtalet 1865

1860 hade Storbritannien och Frankrike ingått en frihandelstraktat med varandra. Avtalet introducerade en princip som än i dag är en grundbult i det internationella handelssamarbetet, nämligen mest-gynnad-nations-principen (som [...]

Tullstriden 1887

En viktig händelse i svensk politisk historia var striden om spannmålstullarna. Sverige förde en frihandelspolitik men på våren 1887 visade det sig att protektionisterna hade majoritet i riksdagen. [...]

Oljekrisen på 1970-talet

Under 1970-talet kom den svenska handeln på ett påtagligt sätt att dras in i den internationella utvecklingen. Kring årsskiftet 1973–74 skedde omfattande höjningar av oljepriserna på den internationella [...]

Sverige och EU

1961 beslöt Sverige att ansöka om associering (en lösare anknytning än medlemskap) till EEC (organisationen bytte sedan namn till EG och därefter till EU). 1967 inlämnades en ny [...]

EFTA

1958 bildade sex europeiska stater EEC – föregångare till EG och EU. Som en reaktion på detta grundade Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike EFTA (European [...]

Handeln och ransoneringarna

Syftet med ransoneringarna Detaljhandelns betydelse för samhällsekonomin blev särskilt tydlig under andra världskriget då ett av de största ekonomiska problemen utgjordes av varubrist. Under första världskriget hade handeln [...]

Till toppen