Under 1800-talet inträffade ett liberalt genombrott där rader av hinder för handeln och andra näringar togs bort. 1810 avskaffades inrikestullarna. I två steg (1846 och 1864) avskaffades förbudet mot handel utanför städerna. Kvinnors möjligheter att ägna sig åt näringsutövning vidgades. 1865 anslöt sig Sverige till det internationella frihandelssystemet och 1873 till det internationella valutasystemet baserat på guldmyntfot. Landet var redo för det industriella genombrottet och nu inleddes hundra år av rekordtillväxt i Sverige.

I städerna uppstod nya former av specialbutiker. På landsbygden etablerades rader av lanthandlar då förbudet mot landsbygdshandel avskaffades. I slutet av seklet kom postorderhandeln att öppna nya konsumtionsmöjligheter över hela Sverige.

Genom industrialiseringen och frihandelssträvandena i Europa växte den svenska exporten kraftigt. Trävaror, havre, pappersmassa och verkstadsprodukter blev viktiga exportvaror. Göteborgs och Skånes betydelse inom utrikeshandeln stärktes. Handelshusens centrala ställning i ekonomin minskade successivt. Deras funktioner togs över av mer specialiserade affärsbanker och partihandelsföretag.

Författare: Anders Johnson

Stockholm, 1915-30 ca, viktualie-, kött- & fläskaffär, exteriör.

Stockholm, 1915-30 ca, viktualie-, kött- & fläskaffär, exteriör.

På 1800-talet uppstod många moderna specialbutiker i städerna.

Motiv ID: ICA001200
Arkiv: ICA Essve AB
Tid: 1915-1930
Plats: Stockholm