Adam Smith är genom sin bok Nationernas välstånd (1776) både den ekonomiska liberalismens och nationalekonomins fader. Han var professor, först i logik sedan i moralfilosofi, vid universitetet i Glasgow 1751-63. Hans första stora arbete var inom moralfilosofin, The Theory of Moral Sentiments (1759). Där analyserar han etiken bakom människors uppträdande i en social miljö.

1764-66 gjorde han resor till Frankrike och Schweiz och fick där idéerna till sitt banbrytande ekonomiska verk An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Han kritiserade där de omfattande regleringarna av ekonomin som präglade de flesta länder vid denna tid.

Smith tog avstånd från den merkantilistiska politiken, som gick ut på att staterna skulle sträva efter största möjliga överskott i handelsbalansen. I stället borde politikens mål vara största möjliga välstånd för medborgarna. Detta uppnåddes genom näringsfrihet, fri konkurrens samt fri handel inom och mellan länder. Han tog avstånd från tanken att ekonomin var ett nollsummespel där den enes vinst var den andres förlust. Alla kunde vinna på ökad ekonomisk frihet. Smith förespråkade också offentliga insatser inom utbildningsområdet.

Författare: Anders Johnson

Adam Smith

Adam Smith

Bild från Nationalencyklopedin

Motiv ID: CFN010014
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 1754-1800
Plats: