Gränshandeln lyfter turismexporten

Inflödena till detaljhandeln inom gränskommunerna mot Norge sjönk under 2004 med 82 miljoner kronor (-2 %) till 5.042 mkr efter att ha ökat mycket kraftigt sedan 1998. Under 2003 var ökningen sammantaget 472 mkr (+11 %). Sedan 1998 har shoppinginflödena till gränskommunerna ökat med 3.119 mkr eller med 162 %.

Måttlig nedgång 2004

Nedgången under 2004 blev rätt måttlig tack vara en mycket stark återhämtning under hösten. Under våren och sommaren hade många köpmän rapporterat tapp i försäljningen på i storleksordningen 10 till 20 %. Under hösten tillkom bl.a. det mycket stora köpcentret i Nordby, norr om Strömstad, samtidigt som den norska kronan stärktes. Valutainflödet ökade med 19 % under sista kvartalet och ökningen kan bara delvis förklaras av ökad egentlig turism från utlandet. Under oktober ökade de utländska gästnätterna med 6 %, under november med 1 % och under december med
4 %.

Den starka återhämtningen fortsatte under första kvartalet 2005. Valutainflödet ökade igen med 19 % samtidigt som de utländska gästnätterna bara gick upp med 6 % och utrikesflyget, inklusive svenskarnas utresande, ökade med 3 %. Förklaringen till det starka valutainflödet måste åter sökas i gränshandeln. Den norska kronan har förstärkts ytterligare och de norska gästnätterna i de kommersiella boendeanläggningarna ökade kraftigt, +12 % första kvartalet, med starkt stigande tendens (januari: 0 %, februari: +5 % och mars: +27 %).

Den verkliga siffran mycket hög

Den verkliga storleken på gränshandeln är svårare att beräkna. Gränshandeln sker inte bara i kommunerna längs gränsen utan även i regioncentra längre in i Sverige som Uddevalla, Arvika, Karlstad, Borlänge och Östersund. Dessutom omfattar analyser av flödena till detaljhandeln inte bara inresta resenärer som shoppar utan även shoppingutlägg inom den egentliga turismen. Och den är betydande inom många av gränskommunerna (Malung, Åre, Strömstad, Älvdalen, Sunne, Härjedalen, Torsby och Storuman). Huvuddelen av flödena avser dock gränshandel. Enbart inflödena till Strömstad var under 2004 3.607 mkr (72 % av alla gränskommuners nettoinflöden) varav den egentliga turismen svarar för några hundra miljoner. Beräkningarna av in- och utflöden görs också i form av nettobelopp. De verkliga bruttoflödena är lika mycket större som invånarnas inköp i andra kommuner. Strömstadsbor handlar ofta i Uddevalla, Malungsbor i Borlänge och Årebor åker gärna till Östersund.

Gränskommunernas nettoinflöden var 2004 5 mdr varav 4 torde komma från gränshandel. Närliggande regioncentra hade inflöden på 6,1 mdr varav 1 mdr torde komma från gränshandel. En korrigering till bruttoflöden ger ytterligare 1 till 2 mdr. Dessutom omfattar gränshandeln köp av bilar, bilservice, handel på bensinstationer, restaurangbesök, inköp av andra servicetjänster m.m. som inte omfattas av detaljhandeln. Totalt kan enligt resonemanget gränshandeln med Norge skattas till minst 8 mdr. (Till valutainkomsterna från Norge tillkommer de utlägg som övriga norska turister gör i Sverige. I årstakt ökar nu turistinkomsterna från utlandet med 4,1 mdr. Under första kvartalet 2005 var ökningen 1,7 mdr.) Gränshandelns ökningar ligger på genomsnittligt 1 mdr per år sedan 1998. Det är därför troligt att runt en fjärdedel av de ökade turistinkomsterna kommer från den expanderande gränshandeln med Norge.

Författare: Leif Aronsson

MailEpost facebookFacebook twitterTwitter Skriv utSkriv ut Visa fler