E-handel - ett nytt sätt att bedriva handel på?

Internet föds

Internets föregångare, ARPANET, skapades genom ett projekt som USA:s försvarsministrar startade år 1969. Datakommunikationssystemet skulle fungera även om fienden skulle komma att förstöra en del av nätets förbindelser. Nätet sträckte sig ursprungligen till ett antal universitet, några forskningsanstalter och försvaret. När universiteten senare skapade nätverk som kopplades samman enligt samma princip föddes Internet. År 1992 kom det verkliga genombrottet: användargränssnittet World Wide Web introducerades och därmed kunde även privatpersoner börja kommunicera över nätet.

I takt med internets utbredning så har e-handel fått en mer dominerande ställning hos ett flertal företag. Användandet av e-handel som en marknadsföringskanal är betydelsefull, då den på ett lättillgängligt sätt når ut till en mängd potentiella aktörer, såväl privatpersoner som företag, världen över – och det till en låg kostnad.

Internet som affärsmetod

Företagens användning av internet ökar ständigt. De försöker även utveckla och integrera internet för andra användningsområden.

Huvudsakligen används internet idag inom tre områden:

• Kommunikation
• Information och marknadsföring
• Försäljning

Man kan se att företagen prioriterar e-handel. Denna trend tyder på att vi även i framtiden kan förvänta oss en ökad integrering mellan webbplatser och den traditionella butiken. Ett flertal företag har till och med anpassat priserna specifikt för internet. Avgörande är kundernas förmåga att utnyttja internet. Företagen har kommit olika långt och har olika uppfattningar om hur tillämpningen bör se ut i deras affärsverksamhet.

Internet/postorder som en försäljningskanal

Vad har då postorder med internet att göra? Postorder har sedan länge varit en etablerad metod för företag att marknadsföra och sälja sina produkter och är en försäljningsform, som skiljer sig från den traditionella butiksförsäljningen. Handel över internet är väldigt lik postorderförsäljning, både när det gäller säsongsvariationer och att man når ut till sina blivande kunder med en sorts katalog. Vissa typer av produkter är lättare att sälja än andra på internet. De som visat på störst framgång är främst standardiserade varor såsom böcker, spel och filmer.

Trots att e-handeln ännu inte anses ha fått sitt stora genombrott i Sverige, har 29 % av befolkningen i åldrarna 16–64 vana att handla över nätet. Detta borde vara en drivkraft för företag att försöka kommunicera med kunderna, samt att lägga upp en strategi för hur man ska få försäljningen att öka. Det har visat sig att internetanvändningen ökar mer i hemmet än i arbetet. Internet är således ett medium som företag bör tänka på när de vill nå sina nuvarande och potentiella kunder.

Ny sorts postorder

Är då e-handel en ny form av försäljningskanal eller är det endast en mer sofistikerad variant av postorderförsäljning som möjliggjorts av ny teknik? Internetförsäljningen i sig är inte något unikt. Både e-handel och postorderförsäljning säljer utan att ha någon direktkontakt med sina kunder. Men försäljningskanalerna är olika, d.v.s. hur man når kunden. Postorder kräver en fysisk produkt (katalog). E-handel kräver visserligen uppkoppling, men det är ändå en mycket bred målgrupp, som kan nås över nätet och det till en ringa kostnad. E-handel bör därför ses som en mer sofistikerad och vidareutvecklad form av den traditionella postorderförsäljningen.

Det har visat sig, att trots att e-handel har tagit marknadsandelar, har detta inte påverkat postorderförsäljningens orderingång. Detta tyder på att de olika försäljningsformerna inte konkurrerar med varandra, utan tycks leva i symbios. E-handel verkar kunna erbjuda sina kunder ett mervärde i form av att företagen gör sig tids-, avstånds- och platsoberoende.

Författare: Susann Wikner

MailEpost facebookFacebook twitterTwitter Skriv utSkriv ut Visa fler