HTF och tjänstemännen inom handel

Tjänstemannen har en förtroendeställning, men hur definieras rollen? Forskaren Fritz Croner, som står Tjänstemannarörelsen nära, definierade fyra funktioner:
• ledningsfunktionen
• utvecklande/konstruktiva/analyserande funktionen
• förvaltande/handläggande funktionen
• merkantila funktionen

Det började 1888

Tjänstemannaförbundet HTF är ett vertikalt förbund som innebär att det organiserar alla tjänstemän inom respektive företag. Förbundets rötter kan härledas tillbaka till 1888 då Sveriges Kontoristförening bildades. Men det skulle dröja till 1937 innan Handelstjänstemannaförbundet (HTF) bildades av Kontoristförbundet och Affärsmed-hjälparförbundet med ca 8.000 medlemmar över hela landet. Samtidigt beslutades om anslutning till DACO – De Anställdas Centralorganisation föregångaren till TCO – Tjänstemännens Centralorganisation.

Handel – gross- och detaljhandel – har varit och är en av hörnstenarna i HTF:s organisationsområde med ca 25 procent av medlemskåren, men spedition/transport, turism/resesektorn och företagstjänster var också med från begynnelsen. Löner, arbetstider, pensioner och en arbetslöshetskassa var frågor som gjorde att tjänstemännen organiserade sig. Genom att bilda HTF-klubbar på företagen kunde tillämpningen av kollektivavtalen bevakas och arbetsplatsanknutna frågor behandlas.

Ett jämställt arbetsliv – att kunna kombinera arbete med familj/privatliv – har varit, och är, en angelägen fråga, vilket återspeglas både i kollektivavtal och aktiviteter.

Nya tider, nytt namn

Lagret ligger på lastbilen! Godsförmedlingsföretaget övertar lagret! Strukturella förändringar och många företagssammanslagningar inom handeln har ändrat rollfördelningen i logistikkedjan. HTF:s medlemskår speglar nära nog hela logistikkedjan där handel, i vid bemärkelse, avser både varor och tjänster. Ett namnbyte 1994 till Tjänstemannaförbundet HTF, eller kort och gott HTF blev naturligt.

Yrkesstrukturen har förändrats. Fram till slutet av 1960-talet var benämningar som distriktrepresentant (säljare), kontorsföreståndare, förstekontorist, kontorist och kontorsbiträde vanliga i en ofta patriarkalisk hierarki. I dag karaktäriseras tjänstemannaarbetet av specialisering respektive mångsidighet och bredare ansvarsområden.

Förändringar internationellt har under det senaste halvseklet påverkat hela logistikkedjan. Datorer, elektroniska dokument, e-post, e-handel och internet liksom fokusering på ekonomi och marknad har också förändrat tjänstemännens arbetsmetoder och tekniker.

Kompetensutveckling har de senaste 30 åren varit och är alltjämt en viktig fråga för tjänstemännen, vilket också återspeglas i kollektivavtalen.

I Europa och i Sverige

Internationellt engagemang har funnits inom HTF sedan mitten av 1940-talet både för att kunna tillvarata medlemmarnas intressen i ett internationellt perspektiv och för att stödja anställda i andra länder. Genom Sveriges inträde i EU ökade behovet av facklig samverkan på europanivå. Många beslut och direktiv har en direkt påverkan på arbetsmarknaden t.ex. tjänstedirektivet och arbetstidsdirektivet (våren 2005).

HTF:s nationella verksamhetsbas är 160.000 medlemmar (2 kv. 2005) och ca 50 kollektivavtal men för att värna om medlemmarnas trygghet på arbetsmarknaden även i framtiden, måste HTF också ha det internationella perspektivet.

MailEpost facebookFacebook twitterTwitter Skriv utSkriv ut Visa fler